Erkan Raf

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu ERKAN RAF SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ERKAN RAF) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Yetkili: Habibe EREN – Serkan EREN
Şirket Tel: 02626581253
Mail : info@erkanraf.com
Şirket Adresi: Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:12, 41435
Şekerpınar – Çayırova / Kocaeli
Şirket Vergi No: 3610024144
Şirket Vergi Dairesi: İlyasbey Vergi Dairesi

Aksi açıkça belirtilmedikçe, arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

(i) Kimlik bilgileri:
İsim, Soy İsim, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, T.C. Kimlik, Ehliyet bilgisi, Medeni Durum, Askerlik Durumu, Nüfus kayıt örneği

(ii) İletişim bilgileri:
Elektronik Posta Adresi, Adres, Cep Telefonu Numarası, Konum Bilgisi, Geçmiş Deneyim, İkametgâh

(iii) Finans bilgileri:
İBAN numarası, banka şubesi, hesap numarası

(ıv) Eğitim bilgileri:
Mezun olunan okullar, Mezuniyet Tarihi

(v) Diğer:
Sağlık Bilgisi, Ceza Ve Mahkumiyet Bilgisi, Fotoğraf

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer kullanıcı platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

ERKAN RAF’ın, kişisel verilerinizi işleme amacı:

(i) Kimliğinizi doğrulamak,
(ii) Güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
(iii) İş faaliyetinin sürekliliğinin sağlanması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; gönderinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, alt taşıyıcılar, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşlarına kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurt içinde bulunan güvenli sunucularımız da saklanmaktadır.

ERKAN RAF’IN kişisel verilerinizi işleme süresi:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi info@erkanraf.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en geç 30 gün içinde dönüş yapılacaktır.